Call for participants for the Training Course “POWER OF WORDS”

logos

POWER OF WORDS: CAPACITY-BUILDING TRAINING COURSE OF THE NO HATE SPEECH MOVEMENT ALBANIA

Durres, Albania on 6th – 12th July 2015 | Deadline for submission of the Online Application form: 15 June 2015

“Lёvizja Kundёr Urrejtjes” or the No Hate Speech Movement Albania is the Albanian branch of the No Hate Speech Movement – youth campaign against hate speech online and for human rights online, that was launched by the Youth Department of the Council of Europe in 2013. Albania joined the Campaign in 2014: since that time in Albania were organized several trainings for young activists, various community actions and the collection of materials in Albanian and English language.

The Training Course “Power of words” is designed for the youth activists, youth social and media workers and will provide the participants with practical knowledge and skills in the following fields:

 • Various aspects, connected with defining, deconstructing and combating hate speech & discrimination online through the means of Human Rights Education,
 • Strategies & tools of online campaigning for Human Rights,
 • Educational opportunities and youth programs offered by the Youth Department of the Council of Europe open for Albania,
 • Practical skills in using “Compass” and “Bookmarks” manuals on Human Rights Education and Combating Online Hate Speech in the youth work,
 • Planning and organizing the activities of the No Hate Speech Movement Albania in 2015-2016.

The Training Course will gather 21 participants – 18 from Albania and 3 from Kosovo. All participants will receive the certificates from the Youth Department of the Council of Europe upon the completion of the Training Course.

The Training Course is organized by the Youth Center “Perspektiva, NGO “Projekte Vullnetarё Ndёrkombetarё” with the financial support of the Youth Department of the Council of Europe and institutional support of the Albanian Ministry of Social Welfare and Youth.

Working languages

Albanian and English. Participants should be able to understand and communicate in English: it is very important for successful completion of the Training Course, because some sessions and materials will be delivered in the English language.

Competences that participants will develop during the Training Course

 • General knowledge about hate speech online: its forms, target groups, scope, risks for individuals and community
 • Knowledge about specific features of hate speech online and offline in Albania
 • Knowledge and practical skills on how to ensure and improve individual safety online
 • Analytical skills: how to distinguish and deconstruct hate speech online and offline and how to choose an appropriate reaction as an individual and as the community response
 • Skills of using different online tools for online campaigning (Thunderclap, Storify, coordinated activity on social networks, Crowdmap)
 • Skills of planning an offline and online activity in Albania in the framework of the No Hate Speech Movement

Acquired skills and knowledge will be sufficient for the participants of the Training Course to become Online Activists of the No Hate Speech Movement Albania and to engage in the Campaign Team.

Profile of participants and selection criteria

National Capacity-building Training Course will bring together 21 young human rights activists, youth workers and youth leaders from Albania and Kosovo, who are actively involved in the field of youth work as multipliers of knowledge and good practices and have capacity to contribute to the activities of the No Hate Speech Movement Campaign in Albania and Kosovo.

All interested participants should:

 • Be in the age of 18-30 years old,
 • Be an Albanian or Kosovo resident,
 • Be leaders or activists of a youth organizations, a youth workers or project managers, whose work is directly related to youth educational activities in the field of human rights or media,
 • Be motivated to actively participate in the camp and engaged in the learning process during the full duration of the Training Course,
 • Be able to work in English,
 • Be willing to work for multiplication and enhancement of knowledge and experience gained during the Training Course,
 • Be willing to join the activities of the No Hate Speech Movement Campaign in Albania,
 • Participants from Kosovo should have the capacity and motivation to develop activities on combating hate speech online in their country.

Financial support of participants

Food, accommodation and travel costs to the venue in Durres will be reimbursed by the organizers. Travel reimbursement covers bus travel costs and public transport only if the original receipts will be provided by the participant. Participants from Kosovo are kindly requested to travel by bus. We kindly ask all participants to arrange your travelling in the most economical way and to preserve all relevant original tickets and invoices.

Application procedure and selection of participants

All interested applicants from Albania and Kosovo are invited to fill in an online application form. The deadline for submitting the online application form is 23:59 on 15th June 2015. All participants will be selected by the team of organizers from Albania and the Youth Department of the Council of Europe on the basis of their experience, motivation and capacity to be involved in the activities of the No Hate Speech Movement in Albania and Kosovo. Successful applicants will be contacted by the organizers on 20th June 2015 and will be provided with the further information.

Link to online application

Link to full course description & offline application form

(please, send it to youth4perspektiva@gmail.com before 15th June 2015).

Contacts

Please, do not hesitate to contact us for any relevant questions regarding the participation at the Training Course and application procedure.

youth4perspektiva@gmail.com, Organizers Team of the Youth Center “Perspektiva”

luisi.bekteshi@gmail.com, Luis Bekteshi, Educational Coordinator and President of the Youth Center “Perspektiva”

minochkinayana@yandex.ru, Iana Minochkina, Project Coordinator and Executive Director of the Youth Center “Perspektiva”

Other activities of the Youth Department of the Council of Europe and the No Hate Speech Movement Albania:

If you are interested in participation in the activities related to youth work and human rights education, but your profile does not fully correspond to the requirements of this Training Course, please note that the Youth Center “Perspektiva”, NGO “Projekte Vullnetarё Ndёrkombetarё” and the Youth Department of the Council of Europe organize other activities and training courses.

For details, please consult the following webpages:

www.perspektiva4youth.org                               

www.coe.int/youth 


Fuqia e fjalëve: Rritja e Kapacicteteve. KURS TRAJNIMI e Lёvizjes Kundёr Urrejtjes së SHQIPËRISË

Thirrje për pjesëmarrës

Afati i fundit për dorëzimin e formularit të aplikimit online është data 15 qershor 2015

“Lёvizja Kundёr Urrejtjes ka të bëjë me Fushatën e të rinjve kundër gjuhës së urrejtjes dhe për të drejtat e njeriut në internet, që e ka nismën nga Departamenti Rinisë të Këshillit të Europës në vitin 2013. Shqipëria u bashkua me fushatën në vitin 2014: që nga ajo kohë në Shqipëri janë organizuar disa trajnime për aktivistë të rinj, veprimtari të ndryshme në komunitetit dhe grumbullimin e materialeve në gjuhën shqipe dhe angleze.

Kursi i Trajnimit “Fuqia e fjalëve” është projektuar për aktivistëve të rinj, punonjës sociale dhe punonjës te mediave, dhe do të sigurojë pjesëmarrësit me aftësitë dhe njohuri praktike si më poshtë:

 • Aspekte të ndryshme, lidhur me përcaktimin, dekonstruktimin, luftimin e gjuhës së urrejtjes dhe diskriminimit në internet përmes mjeteve të Edukimit të Drejtave të Njeriut,
 • Strategjitë dhe fushatën në internet për të Drejtat e Njeriut,
 • Mundësitë arsimore dhe programet rinore e ofruara nga Departamenti Rinisë të Këshillit të Evropës të hapur për Shqipërinë,
 • Aftësitë praktike në përdorimin e “Compass” dhe “Bookmarks” manualeve mbi Edukimin për të Drejtat e Njeriut dhe luftimin e urrejtjes Online tek të rinjtë
 • Planifikimi dhe organizimi i aktiviteteve të Lёvizjes Kundёr Urrejtjes Shqipëri në 2015-2016.

Kursi i trajnimit do të mbledhë 21 pjesëmarrës – 18 nga Shqipëria dhe 3 nga Kosova. Të gjithë pjesëmarrësit do të pajisen me certifikata nga Departamenti Rinisë të Këshillit të Evropës pas përfundimit të trajnimit.

Trajnimi është i organizuar nga Qendra Rinore “Perspektiva, OJF” dhe Projekte Vullnetarё Ndёrkombetarё “me mbështetjen financiare të Departamentit të Rinisë të Këshillit të Evropës dhe mbështetjen institucionale të Ministrisë së Mirëqenies Sociale dhe Rinisë në Shqipëri.

Profili i pjesёmarrёsve dhe kriteret e pёrzgjedhjes

Kursi i trajnimit pёr Rritjen e Kapaciteteve Kombeёtare do tё bashkojё 21 tё rinjё aktivistё tё tё drejtave tё njёriut, tё rinjё punёtorё, dhe tё rinjё liderё nga Shqipёria dhe Kosova, qё janё aktivistё tё pёrfshirё nё fushёn e tё rinjve tё cilёt punojnё dhe kontribojnё nё shpёrndarjen e njohurive informacioneve dhe praktikave tё mira dhe kanё kapacitetin tё kontribojnё nё aktivitetet e Lёvizjes Kundёr Urrejtjes nё Shqipёri dhe nё Kosovё.

Tё gjithё pjesёmarrёsit e interesuar duhet:

 • Tё jenё 18-30 vjec,
 • Tё jenё rezidente Shqiptarё ose tё Kosovёs,
 • Tё jenё lider ose aktivistё tё organizatave rinore, tё punojnё nё edukimin e rinisё ose menaxherё projektesh, puna e tё cilёve tё jetё nё mёnyrё tё drejtpёrdrejtё e lidhur me aktivitete pёr edukimin e tё rinjve nё fushёn e tё drejtave tё njёriut ose media,
 • Tё jenё tё motivuar pёr tё marrё pjesё nё kamp, dhe tё jetё aktiv pёrgjatё leksioneve deri nё fund tё kursit tё trajnimit,
 • Tё jenё tё aftё tё punojnё nё anglisht,
 • Tё kenё vullnetin qё tё bashkepunojnё pёr tё zgjeruar dhe cuar mё tej experiencat e fituara gjatё trajnimit,
 • Tё kenё dёshirёn pёr tё marrё pjesё nё aktivitetet e Lёvizjes Kundёr Urrejtjes nё Shqipёri,
 • Pjesёmarrёsit nga Kosova duhet tё jenё tё motivuar pёr tё zhvilluar aktivitete pёr tё luftuar gjuhen e urrejtjes nё internet nё vendin e tyre.

Mbёshtetja financiare pёr pjesёmarrёsit

Ushqimi, akomodimi dhe shpenzimet e udhёtimit deri nё Durrёs do tё rimbursohen nga organizatorёt. Rimbursimi i udhёtimit mbulon udёtimet me autobus ose furgon, transport publik, dhe faturat apo biletat origjinale duhet tё paraqiten nga pjesёmarrёsit. Ne nuk mund tё rimbursojmё shpenzime taksie. Pjesёmarrёsve nga Kosova u kёrkohet qё tё udhёtojnё me autobus. Ju lutemi te gjithё pjesёmarrёsve qё tё organizojnё udhetimet e tyre nё mёnyrё sa mё ekonomike dhe tё ruajnё tё gjitha biletat dhe faturat origjinale.

Procedura e aplikimit dhe pёrzgjedhja e pjesёmarrёsve

Tё gjithё pjesёmarrёsit e interesuar nga Shqipёria dhe Kosova janё tё mirёpritur tё mbushin formatin e aplikimit online. Afati i fundit pёr tё dёrguar aplikimin ёshtё mё 15 Qershor 2015 nё orёn 23:5ё (11:5ё pm). Tё gjithё pjesёmarrёsit do tё pёrzgjidhen nga ekipi organizator nga Shqipёria dhe Qendra Rinore e Kёshillit tё Europёs nё bazё tё eksperiencave tё tyre, motivimit dhe kapaciteteve pёr tu pёrfshirё nё aktivitetet e Lёvizjes Kundёr Urrejtjes nё Shqipёri dhe Kosovё. Aplikantet e pёrzgjedhur do tё kontaktohen nga organizatorёt mё 20 Qershor 2015 ku do jepen dhe informacionet e mёtejshme.

Formulari Aplikimit Online

Formulari Aplikimit Offline

(ju lutem, dёrgojeni nё youth4perspektiva@gmail.com)