Our Blog

Virtual Action for Human Rights Education

On February 5th- 11th 2019 volunteers representing Youth Center “Perspektiva” attended the Erasmus + training course  “Virtual Action for Human Rights Education” which was held in Istanbul, Turkey.

Throughout the training course participants developed their skills in identifying hate speech online and offline. Furthermore the project encourages participants in becoming online activists for human rights. 

(Read more)

Krijimi i Rrjetit të Shoqërise Civile CVE

Më datë 28 Janar 2019, Qendra Rinore Perspektiva mori pjesë në Tryezën e diskutimit “Për krijimin e Rrjetit të Shoqërisë Civile CVE” dhe Promovimin e Raportit Hartëzues Kombëtar ”Shoqëria civile në parandalimin dhe kundërshtimin e ekstremizmit të dhunshëm në Shqipëri”, organizuar nga Qendra për Nisma Ligjore Qytetare (Qnl Clci) në bashkëpunim me Qendrën e Koordinimit kundër Ekstremizmit të Dhunshëm (https://cve.gov.al/).

Ky Raport është hartuar në kuadër të projektit rajonal “Komunitetet të parat: krijimi i rrjetit të organizatave të shoqërisë civile për parandalimin dhe përballimin e ekstremizmit të dhunshëm – nga parandalimi në riintegrim”, zbatuar nga Qendra për Nisma Ligjore Qytetare (Shqipëri), Hope and Homes for Children (Bosnje dhe Hercegovinë), Partners Kosova – Qendra për Menaxhimin e Konflikteve (Kosovë), Forum MNE (Mali i Zi), Centre for Common Ground (Maqedoni) dhe Qendra Kulturore DamaD (Serbi) dhe mbështetur financiarisht nga Bashkimi Evropian përmes Programit të Shoqërisë Civile dhe Medias 2016- 2017, Konsolidimi i Rrjeteve Tematike Rajonale të Organizatave të Shoqërisë Civile.

Read more

 

Working Table on Development of Capacity Curriculum Development Curricula Against Violent Extremism for Women

Youth Center “Perspektiva” participated in the Working Table on Development of Capacity Curriculum Development Curricula Against Violent Extremism for Women.
This project aims to increase the capacity of first actors, state-run and non-state actors to face violent extremism by strengthening their knowledge of the phenomenon, raising local and national awareness of the problems associated with violent extremism and capacity building of the target groups not only in the intervention phase, but especially in early identification and prevention of the spread of this phenomenon at the local and national level.
This project is implemented by the Department of Applied Social Sciences at UET, in cooperation with the Center for Coordination against Violent Extremism, the Ministry of Education, Sports and Youth, the Ministry of Interior and with the support of the United Kingdom Embassy in Tirana.
Qendra Rinore Perspektiva mori pjesë në tryezën e punës për Zhvillimin e Kurrikulave të Trajnimit për Rritjen e Kapaciteteve kundër Ekstremizmit të Dhunshëm për Gratë.
Ky projekt synon rritjen e kapaciteteve të aktorëve të vijës së parë, shtetërorë dhe jo shtetërorë, në përballje me ekstremizmin e dhunshëm nëpërmjet forcimit të njohurive të tyre rreth fenomenit, rritjes së vetëdijes lokale e kombëtare rreth problematikave që shoqërojnë ekstremizmin e dhunshëm dhe fuqizimin e kapaciteteve të grupeve të targetuara jo vetëm në fazën e ndërhyrjes, por sidomos në identifikimin e hershëm dhe parandalimin e përhapjes së këtij fenomeni në nivel lokal dhe kombëtar.
Ky projekt zbatohet nga Departamenti i Shkencave Sociale të Aplikuara në UET, në bashkëpunim me Qendrën e Koordinimit kundër Ekstremizmit të Dhunshëm, me Ministrine e Arsimit, Sportit e Rinisë, me Ministrinë e Brendshme dhe me mbështetjen e Ambasadës së Mbretërisë së Bashkuar në Tiranë.

A YOUNG JOURNALIST’S PERSPECTIVE

Two young journalists working for National Institute for Social Integration this June had a chance to participate in the training course in Southeastern Europe and to develop their skills working together with the Balkan media.

Young journalists from Lithuania, Albania, Serbia, Kosovo, Macedonia, Greece and Turkey spent 8 days in Albania and participated in the training course “Vaccine Against Hate Speech on Media” which is sponsored by the Council of Europe. This training has strengthened the ability of young bloggers and students of journalism to indicate and respond to hate speech and raised public awareness in favor of marginalized and vulnerable groups. One of the main topics was “How to identify and respond to hate speech”. Therefore the youth got to know a few organizations that are based in Albania and is concerned with human rights, discussed various problems, humans’ needs and obstacles they might face, which strengthened participants’ ability to recognize the language of hatred

Read more

 

Advertisements